Reklamační řád

Reklamační řád pro čistírny a prádelny

Tento Reklamační řád poskytuje zákazníkovi potřebné informace o tom, jak postupovat v případě reklamace jakosti provedené služby čištění oděvů (zjevné vady). Pokud poskytnutá služba vykazuje vadu, spotřebitel má právo tuto vadu reklamovat. Postup takového případného reklamačního řízení upravuje tento reklamační řád.
Žádáme zákazníky, aby reklamovaná zakázka měla pokud možno původní označení a nebyla nijak k datu reklamace upravována.

Naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách a placeny předem. Čistírna oděvů si  vyhrazuje právo odmítnutí přijmutí zakázky pro chemickou i mokrou cestou čištění.

Nebereme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly k čištění a žehlení).

Skvrny nelze samostatně detašovat – některé starší nelze odstranit.

Za nevyzvednutí zakázky do 5 dnů od sjednané dodací lhůty účtujeme za každý započatý den 10,- Kč 

Pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit Váš oděv, upozorněte nás na tuto skutečnost, můžeme kvalitněji odstranit skvrny z Vašeho oděvu.

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem číslo 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 2. Čištění nebo praní jsou považovány za úpravu věcí, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele (účtenka z pokladny)
 3. Vady zjevné jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozorností objevit (např. díry, rozpárané švy, nadměrné odřené části apod.). Není-li na přejímacím dokladu (potvrzení objednávky) nic uvedeno, má se zato, že na přejímané věci se zjevná závada nevyskytuje.
 4. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, než-li  je stanoveno v technických normách nebo než je obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolů ošetřování, všitého do výrobku apod.)
 5. Prosíme objednatele, aby si pozorně přečetl všechny informace a upozornění týkající se prováděné služby, vyvěšené v provozovně zhotovitele před předáním zakázky k požadované službě. Zhotovitel doporučuje odstranit netextilní (ozdobné) součásti zakázky.

Článek 2 - Odpovědnost za vady úprav

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 2. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Vadností věci jsou míněny vady zjevné.
 3. Trvá-li objednatel na svých požadavcích přes upozornění zhotovitele na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro úpravu a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel úpravu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek. V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů na věci vzniknou.

Článek 3 - Převzetí věci k úpravě

 1. Není-li úprava provedena na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky (účtenka z pokladny). Potvrzení (účtenka z pokladny) musí obsahovat označení věci, druh a rozsah provedené úpravy, cenu a dobu jejího provedení.
 2. Podmínky úpravy, sjednané podle čl. 2 odst. 3 jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc, uvedenou v těchto podmínkách.

Článek 4 - Reklamace vad

 1. Objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou písemné reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Záruční doba je 2 roky od převzetí zakázky. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí oděvů v provozovně. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Reklamace na jakost provedené služby (zjevné vady) musí být uplatněny objednatelem bez zbytečného odkladu. Nejpozději však v záruční době.
 5. Žádáme, aby reklamovaná zakázka měla pokud možno původní označení a neměla by být ani nijak upravována k datu reklamace.

Článek 5 - Nároky z odpovědnosti za vady

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
 2. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny úpravy a případně na náhradu škody dle čl. 7.
 3. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz. čl. 7).

Článek 6 - Převzetí upravené věci

 1. Objednatel je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po převzetí upravené věci tuto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat zhotovitele o případných zjištěných vadách.
 2. Objednatel je povinen vyzvednout si upravenou věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy úprava měla být provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
 3. Nevyzvedne-li si objednanou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat.
 4. Pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede, uhradí objednatel náhradu nákladů za tuto činnost. Pro vydání zakázky je vyžadován občanský průkaz.

Článek 7 - Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení úpravy, ledaže by ke škodě došlo i jinak, tj. v případě, kdyby ke škodě došlo i tehdy, jestliže by zhotovitel věc nepřevzal. Zhotovitel odpovídá též za škodu, která vznikla z vady upravené věci.
 2. Škodu hradí zhotovitel v penězích na základě posouzením soudním znalce pojišťovny. Na základě žádosti objednatele, a je-li to možné nebo účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj. s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám. Výše náhrady škody určuje soudní znalec pojišťovny.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jiným zbožím se stejnými parametry (střih, látka, firma).
 5. V případě, že zhotovitel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se objednatel do 30 dnů od vystavení dokladu o zamítnutí reklamace odvolat.

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro provozovnu a smluvní sběrny firmy Čistírna a prádelna OC Globus.
 2. Reklamační řád nabývá na účinnosti dnem 1.1.2016

Doplněk: 

Zdvořile si dovolujeme zákazníky v souladu s ustanovením Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů upozornit na skutečnost, že provedeným čištěním (odplavením nečistot z oděvu či textilie) se mohou projevit charakterové vlastnosti výrobku, vzniklé rozdílnou kvalitou jeho materiálového složení, označení nebo opotřebení. Volbou citlivého technologického postupu nelze kvalitu ovlivnit a zamezit zvýraznění, zviditelnění charakterových vlastností výrobku.
Neodpovídáme za vady a případné škody z těchto vad, jejichž odstranění nebylo předmětem zakázky, ani které nevznikly v důsledku čištění a ani za vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů zákazníka.

Zákazník byl před přijetím zakázky upozorněn na tyto skutečnosti a svým podpisem zakázky potvrzuje, že si je těchto skutečností vědom, a přeje si provést vyčištění zakázky. Zákazník tímto také přebírá odpovědnost za případné takto vzniklé vady.
Specifikace výše uvedených možných vad oděvu nebo textilie po vyčištění:

 

Skryté vady, škody a zvýrazněné opotřebení textilních oděvů

Po chemickém čištění se projeví skryté vady a zvýrazní se opotřebení oděvu. Některé oděvní součásti zhotovené z vysoce módních materiálů nelze vyčistit se zachováním všech módních efektů nového nepoužitého výrobku.

V souladu s ustanovením § 2594 upozorňujeme, že provedeným čištěním (odplavením nečistot) se některé vady zvýrazní. Znaky opotřebení nelze odplavením nečistot z oděvu odstranit. Čistírna neodpovídá za vady a škody, které by následkem čištění vadné zakázky vznikly. Upozorňujeme Vás na tyto skutečnosti a žádáme Vaše vyjádření (podpis zakázky), zda i za tohoto předpokladu si přejete provést vyčištění Vaší zakázky.

Výrobek může vykazovat tyto vady:

 • zapuštění tmavé barvy do světlé podšívky i opačně
 • nízká stálost vybarvení – na světle, v otěru – vyšisování, zesvětlení, nerovnoměrné vybarvení
 • nízká stálost vybarvení kožených lemů, límců apod., kombinovaných s textilem – možnost zapuštění, odbarvení textilních částí oděvů
 • letní oblekové tkaniny (kalhoty, sako) – vybarvení narušeno potem (podkolení lomy, v místě podpaždí) vzniklá změna vybarvení nelze odstranit
 • frontální fixace (krejčovská příprava) – narušení – zvýraznění (přední díl sak, plášťů apod.)
 • péřové zakázky – možnost slehnutí, sesypání péřové výplně, narušení zátěrové membrány
 • oteplovací rouno – slehnutí, uvolnění, potrhání, vytvoření shluků, nerovnosti
 • stárnutí koženky – možnost popraskání, oloupání, ztvrdnutí lemů i plochy
 • lesky a mechanické opotřebení nelze zcela zrenovovat – přírodní hedvábí, vlna apod.
 • kravaty – nelze vždy ztvarovat, kvalita čištění závislá na střihu a ušití šikmo střižené látky a přípravy – výplňový materiál
 • vložené membrány – Sympatex, Goretex, apod. – možnost narušení celistvosti, šustění apod.
 • mikroporézní membrána – stárne, uvolnění polyuretanové hmoty, vznik světlých až bílých skvrn – možnost poškození, vznik vrásek, loupání, puchýřů, ztuhnutí, ztvrdnutí – možnost změny rozměrů – nedostatečná rozměrová stálost
 • zátěrové úpravy lícní i rubové – životnost úpravy včetně běžného čištění je cca 2-3 roky
 • zdobící prvky (knoflíky, přezky apod.) – předpoklad poškození, vhodné před čištěním odstranit
 • úplety – uvolnění, vytažení, ztráta pružnosti – čištěním se nezrenovuje, spíše zvýrazní
 • zakázka z počesaného materiálu (odlehčený flauš) zvýrazní se opotřebení – odření
 • povločkované textilie – možnost odplavení efektu i v případě, že je pečlivě volen citlivý postup
 • syntetický velur – více zašpiněné plochy bez velurového vlasu – nelze renovovat
 • typ Antilox, Vlotex apod. možnost ztuhnutí až ztvrdnutí, exponovaná místa nelze obnovit
 • oděv zhotoven z broušeného mikrovlákna – lomy a některé skvrny nelze odstranit
 • přikrývky z opakované použitých vláken – není informace o složení – možnost ztuhnutí, možná změna objemu i omaku
 • přikrývky s výplní mikrovlákna – slehnutí nedostatečně fixované výplně, změna objemu
 • snížení hydrofobity a ostatních úprav, textilií, které nejsou trvalé
 • neodborný zásah – zaprané, bezbarvé, polámané, zapuštěné apod. – nelze zrenovovat
 • chatrný oděv – stáří, mechanické opotřebení – zvýrazní se
 • chybí symboly pro ošetřování – předpoklady různorodého materiálu – možnost poškození
 • podšívka silně zašpiněná – nelze vyčistit bez narušení citlivé vrchové tkaniny
 • symbol F – vyšší stupeň zašpinění - nelze zcela vyčistit
 • nebereme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly k čištění a žehlení).
 • skvrny nelze samostatné detašovat – některé starší nelze odstranit 

Péřové bundy

Péřová bunda je zhotovena z tkaniny upravené z rubové strany polyuretanovým zátěrem (Rypstop). Péřová výplň je vložena do membrány nepropustné pro kapaliny. Odstranění nečistot z výrobku provádíme suchou nebo mokrou cestou v souladu s informací uvedenou na symbolech pro ošetřování, nebo podle Vašeho pokynu a v souladu s kvalitou a druhem použitého materiálu na výrobek.

S politováním konstatujeme, že v obou případech je předpoklad poškození, uvolnění části rubové úpravy tkaniny, možnost vzniku světlých ploch na povrchu bundy (uvolněná rubová úprava) i možnost vzniku zateklých ploch – map v okolí prošití bundy, ovlivněné omezenou možností prostupu kapaliny švy bundy. Při opakovaném provedeném čištění bundy je možnost vzniku poškození podstatně vyšší. U výrobků barevně kombinovaných je možnost zapuštění sytého vybarvení do světlých částí. U bundy je možnost záměny péřové výplně tepelně isolačním rounem vloženým do komor tkaniny. I při volbě nejcitlivějšího postupu ošetření nelze zachovat objemnost netkaného rouna vloženého do komor výrobku. Jedná se o výrobek velmi obtížně udržovatelný.

Upozorňujeme Vás v souladu s § 2594 OZ ve znění pozdějších předpisů na skutečnost, že kvalitativní znaky, vady výrobku se projeví po provedeném čištění. Volbou citlivého technologického postupu nelze kvalitu ovlivnit a zamezit zvýraznění, zviditelnění charakterových vlastností výrobku.

Čištění oděvů k kůží a kožešin
 Vážený zákazníku,
upozorňujeme Vás zdvořile, že při procesu čištění Vašeho oděvu nemůžeme, i přes veškerou
odbornou péči vyloučit, , vznik nebo zvýraznění některých z níže uvedených přirozených projevů
kůže nebo kožešiny, skrytých vad a poškození, které se na Vaši zakázce mohou projevit
následujícím způsobem:
 
1. Čištěním může dojít k částečnému sražení rozměrů oděvů o cca. 2-7 %, event.k částečnému
ztuhnutí (nelze odstranit).
2. Silně znečištěná exponovaná místa (límec, manžety, kapsy, knoflíkové dírky apod.), nelze
dokonale uvést do původního stavu a mohou zároveň i výrazně zesvětlat.
3. Oleštěná, odřená a silně znečištěná místa (zejména zlomy a ohyby) u broušených kůží nelze
zcela vyčistit a barevně renovovat.
4. Čištěním vyniknou přirozené vady kůže, např. jizvy, bradavice, šlehance, vady způsobené
cizopasníky atd.
5. Poškození povrchu kůže nošením (poškrábání, odření atd…) se může čištěním zvýraznit a nelze
je dokonale odstranit ani dobarvit.
6. Tenké, méně kvalitní kůže, nebo kůže z malých zvířat se mohou v místě prošití (perforace) švu
trhat .
7. Skvrny a jiná těžká znečištění se z koženého oděvu odstraňují (proces detašování) velice
obtížně – může dojít ke změně barvy ošetřeného místa nebo narušení struktury kůže. Tyto projevy
nelze dokonale renovovat.
8. Při čištění může dojít zejména ve švech ke zvýraznění lepidla (tmavé a zatuhlé skvrny), které je
používáno při výrobě oděvu na fixaci jeho jednotlivých dílů. Tyto skvrny nelze odstranit. Nebo
naopak dojde k odplavení lepidla a k vzájemnému uvolnění slepených dílů .
9. Místa opravovaná lepením na rubu kůže (po roztržení, rozříznutí) se mohou znovu rozlepit, a
kousky usně, použité k podlepení, se mohou odplavit .
10. Jednotlivé části nebo doplňky oděvu z koženky mohou čištěním ztvrdnout, popraskat, nebo se
oloupat.
11. Čištěním může dojít k částečnému, nebo i výraznému odplavení (zesvětlání) výrobcem
nedostatečně fixovaných barev a pigmentů a to z celého povrch oděvu nebo jeho částí.
12. Pastelové barvy semišů (modrá, zelená, fialová, růžová…) časem šednou a tmavnou. Tento
projev stárnutí vybarvení semiše nelze s velkým úspěchem barevně oživit a renovovat.
13. Působením UV-záření ( slunce) dochází na původním vybarvení oděvu na exponovaných místech
k zesvětlání původního odstínu barvy. Čištěním se tento projev úbytku barvy zvýrazní. Zpětné
sladění barvy oděvu nemusí být dokonalé .
14. Nedostatečně fixovaná barva může z kůže zapustit do podšívky (zejména do bavlněné podšívky).
15. U oděvu složeného z vícebarevných dílů může dojít k zapuštění jednotlivých barev mezi díly.
16. Mechanickým namáháním oděvu během čištění může dojít k narušení krejč. úpravy (prasklé
stehy), poškození zipu, knoflíků či jiných doplňků na oděvu .
18. U oděvu se speciální úpravou může dojít i při velmi šetrném čištění (tříbení) k narušení nebo
k úplnému poničení této speciální úpravy (úprava Crystalo, natavené folie, lisované dezény atd..)
19. Bílý nebo světlý kožešinový vlas nošením a povětrnostními vlivy žloutne. Čištěním se tento projev
ještě více zvýrazní (nelze odstranit).
20. Nedostatečným prvotním zpracováním kůže nebo kožešiny může dojít k loupání jednotlivých
vrstev (tzv. brichovatění).
21. Je-li oděv z kůže nebo kožešiny napaden parazity nebo plísní, nebo při jeho vysokém stáří, může
dojít při čištění k jeho rozpadnutí v místě napadení nebo po celé ploše.
Za výše uvedené znaky, projevy, reakce a vady kůží a kožešin, které nastaly již před čištění, tzn,
již za života zvířete, dále v procesu jejich základního zpracování, postupným nošením a stárnutím
oděvu a které se mohou negativně projevit až v průběhu samotného čištění oděvu, nemůže
zpracovatel v souladu s § 2594 OZ převzít odpovědnost.
Zákazník svým souhlasem s provedením služby potvrzuje, že si je vědom výše uvedených skutečností, akceptuje je, rozumí jim, resp. si je nechal obsluhou čistírny vysvětlit.
 
Po - Pá   8:00 - 18:00
So - Ne  8:00 - 15:00
Tel: 608 675 725
Email: info@cistirna-globus.cz

Naši klienti


Hotel Euro
Penzion Austria
Penzion Zelená žába
Rertaurant Bonté
Penzion Zahrádka
Myslivecká restaurace